zondag 1 april 2012

De relatie tussen sparen en investeren

De zaterdagse column van Peter Verhaar op GeenStijl.nl is altijd de aanleiding voor verhitte discussies in de commentaarsectie over de rol van de banken in de huidige crisis. Aan de door de deelnemers ingebrachte argumenten kun je zien hoe weinig mensen begrijpen van basale economische begrippen als: wat is de rol van sparen of wat is de rol van geld in een markt-economie. *
De doorsnee opvatting over sparen is de keynesiaanse idee dat bespaard – niet geconsumeerd – geld buiten de economie is geplaatst, dat het opgepot en niet actief is en dat het dus zaak is de mensen en de overheid tot het uitgeven van dat geld te bewegen. Vaak uit zich dit verlangen tijdens een economische crisis in oproepen in de media om niet al te negatief te doen “want de consument moet weer vertrouwen krijgen”. De consument is “het vertrouwen kwijt” en houdt een “koopstaking”, en als we met zijn allen maar positief doen krijgt de consument het vertrouwen weer terug en gaat weer geld uitgeven en pas wanneer de verkoopcijfers weer in de lift zitten wordt de crisis beëindigd verklaard.
Dit alles is onzinnig. Er is in werkelijkheid geen tegenstelling tussen sparen en investeren: alleen dat wat gespaard – niet uitgegeven – is kan worden geïnvesteerd. Alleen als er in een land een tijdlang netjes gespaard is vormt zich een voorraad kapitaal waaruit producenten kunnen lenen tegen betaling van een prijs die lager zal zijn naarmate het aanbod (de gevormde voorraad) van dat kapitaal hoger is. Die prijs heet de rente en die rentevoet is extreem belangrijk bij de regulatie van het investeringsgedrag van producenten. Immers, als lenen duur is zal de producent bepaalde projecten niet gaan ondernemen omdat ze hem niet winstgevend lijken. Maar is dat niet wat we willen? Ondernemers moeten toch investeren wil er economische activiteit zijn en banen gecreëerd worden? Maar het is precies de rente die nauwkeurig de wensen van de consument weerspiegelt en die de producent vertelt wat hij moet doen om voordelig te ondernemen. Als de rente hoog is heeft het geen zin te investeren in machines die consumentengoederen uitspuwen, omdat die hoge rente betekent dat mensen willen sparen en niet consumeren – overdreven gezegd. Investeerders zullen in dat geval wellicht aandelen kopen van mijnbouwbedrijven of iets dergelijks, dwz. ze zullen investeren in producten die uiteindelijk, pas na verloop van enige tijd tot de productie van consumptiegoederen zullen leiden. Tegen die tijd willen de mensen hopelijk weer wel consumeren.
Zolang de consumentenwensen in de rente tot uiting kunnen komen zal de ondernemer deze wensen nauwkeurig volgen, want dat is in zijn belang.
Misschien denkt u nu: Maar zo loopt het nu niet in de maatschappij. Is het niet de regering die via de centrale bank de rentevoet vaststelt? En de hoogte van díe rente heeft met mijn spaargedrag niets te maken, of wel? Precies. Het is de overheid die de connectie tussen de rente enerzijds en de wensen van de consument anderzijds heeft verbroken. Het is de overheid die altijd een lage rente wil omdat er dan geïnvesteerd wordt en banen gecreëerd worden. Iets waar politici zich graag op voor laten staan. Met behulp van centrale banken hebben de politici greep op de banken en de geldhoeveelheid en houden ze de rente laag. Maar daarmee hebben ze het natuurlijke marktreguleringsmechanisme verstoord en nu worden er investeringen gedaan die uiteindelijk niet winstgevend blijken omdat de consument niet bereid blijkt de marktprijs te betalen. Dit is de ware oorzaak van de economische crisissen die door de hele twintigste eeuw voorkomen.
In de huidige crisis zijn de banken geen schuldeloze slachtoffers van politieke belangen. Het is de ongezonde verknoping van banken en politiek die ten grondslag ligt aan de problemen. De politici hebben het nu zo voor elkaar dat ze onbeperkt geld kunnen uitgeven. Belastingheffing is niet populair, maar er is geen constitutionele grens aan de zwaarte ervan. Voor zo goedkoop mogelijk lenen – de tweede inkomstenbron van een overheid – hebben ze de banken nodig én hun politiële bevoegdheden die misbruikt worden om de rente laag te houden. Dit blijkt juist in deze crisis allemaal nog niet genoeg! Want de staten van het Westen zijn tegenwoordig allemaal enorm dure welvaartsstaten. Dus gebruikt men een derde, nogal louche manier om de rekeningen (kosten van rente en aflossing gecreëerd door het overmatige lenen) te kunnen blijven voldoen: inflatie. Men gebruikt de centrale banken om de geldhoeveelheid te laten toenemen – bankbiljetten bij te drukken – als gevolg waarvan de prijzen gaan stijgen en de waarde van uw spaargeld afneemt. Regelmatig blijkt dat de politici nieuwe verplichtingen te zijn aangegaan die ook helemaal niet onder controle gebracht kunnen worden. In de “moderne bureaucratische staat” groeien allerlei uitgaven en uitkeringen ongecontroleerd door waardoor dit soort kunstgrepen nodig worden geacht.
Men moet in het algemeen niet naar psychologische verklaringen zoeken voor economische problemen. Het gedrag van banken waarbij enorme bedragen worden uitgeleend aan niet kredietwaardige instituten (de PIIGS landen) of personen (uitkeringstrekkers met een Adjustible Rate Mortgage in de VS) wordt ogenblikkelijk verklaarbaar als we de politieke belangen die de economische rekening vervuilen in de beschouwing betrekken.

*Laat ik voor de degenen die zich hierover willen informeren bij mensen die er écht iets van af weten nog even verwijzen naar de afschriften van de op YouTube beschikbare lezingen door Salerno, Vieira en vooral Peter Schiff over de rol en geschiedenis van geld die op deze blog in de rechter bovenhoek te vinden zijn.

Geen opmerkingen: